25# માનસિક ગુલામીમાંથી મુક્તિનો સ્વતંત્રતા દિવસ

​નીચેના ઉદાહરણો ફકત ટીખળ માટે ફરતા થયેલા છે પરંતું તેંમા થોડી સચ્ચાઈ છે કે આપડા મહદંશે ભારતીયો ૩૦ વરસ પેહલા સુધી આ બધા સહજ ઉપલબ્ધ વિજ્ઞાન નો ઉપયોગ કરતા હતાં, જે હવે repackaged થયી ને આપણને પીરસવામાં આવે છે જેનો હોંશે ને હોંશે આપણે ઉપભોગ કરીએ છે. મર્મ સમજ્યા હશો એવી અપેક્ષા રાખું છું. ભારતીય સંયુક્ત કુટુંબપ્રથા,યોગ,ધ્યાન,આયુર્વેદ,ખાનપાન ની રીત પર આવી જ રીતે જુનવાણી વિગેરે આક્ષેપો લાગેલા છે ૧૮ મી શતાબ્દીમા અને અત્યારે જ્યારે આપણે પશ્ચિમને એમા જોઈએ એટ્લે ગર્વ લઇએ છીએ. ગુનેગાર આપણેજ છીએ પરંતું એનો મતલબ એ નથી કે આપણે કઇ જાણતાજ નહોતા ખાલી આપણી વેચાયેલિ માનસિકતા એ લઘૂતાગ્રંથિમા આખા સમાજ ને મુકી દીધો છે. આ માનસિક ગુલામી માંથી મુક્તિ મળશે એટલે સાચા અર્થમાં મુકત કહેવાઇશુ. જય ભારત.

Advertisements

19 # Festive Season Of Christmas in Australia

Being in southern hemisphere Australia has bright yellow generally hot Christmas season, which is mainly liked by most Australians because everyone can go to the beach almost everyday in their holidays season. Having surrounded by lovely and clean seacoast, Australia is considered the luckiest country. As a culture, Australia has added its own flavour to the Christmas in the summer like outdoor family meals , the cherry fruit for the Christmas, Santa with shorts only, cold beers etc. It will be great if the new generation will value the importance of family get-together and community festival spirit.

What I have observed in last 8 years is the excitement for the festival, compulsory buying gifts for the loved ones, having family meals especially Christmas eves or on Christmas day. Even those who don’t have immediate family call friends for the meals. The spirit you can feel in the air. I have seen few family friends’ houses having little Christmas tree surrounded by more than dozen gifts even though they don’t have any family in Australia. You can Santas everywhere starting from schools to malls toworkplaces or even on streets. In this excitement, some people may have been struggling and some organisations like Salvation Army and Smith’s Family providing the gifts to the disadvantaged families.

fb_img_1450750477187.jpg

In some streets people sit outside of their beautifully decorated and lightened houses attracting kids and adults, distributing lollies and chocolates . People walking on the streets in the evening with family to see the decorated houses with Santa, Ice-man and other lovely characters saying “Hello” to them. Kids are having a best fun. How wonderful it is, you can imagine.

20151224_210434

 Here in Australia, we have Santa comes in shorts surfing on the board. The community excitement and sensation for the festive season is unbelievable however young generation still need to be more responsible about drinking and following traffic rules.

Sunny Perth had 30 degree max temperature on the Christmas Day and I had a thought about this blog from Sorrento Beach near Hillarys Boat Harbour.

Wishing you all a very happy,sunny and safe Christmas and New Year !!!!

Ho !!! Ho!!! Ho!!!

18 # Year 2015’s Resolution- Read/Listen Books

WARNING : LONG BUT USEFUL BLOG

Dear Readers

This is the end of the year and I am about to cross my annual book reading/listening target of minimum 20 books a year as reading is one of my resolution for year 2015 and will be forever in my resolution list.

Due to time and other commitments, I couldn’t read any of the books through physical copies but thanks to modern day storytelling via audio books, I was able to  listen 28 books till date.

Here is the list of books which may interest you if time is the constraint to you.You can use your commute time to listen such wonderful books.

 1. Jaya -An Illustrated Retelling of Mahabharata by Devdutt Pattnaik  – Wonderful peace of ancient epic covering all the stories some of them which you may not have ever heard of with different / logical perspective however it appears that it is high influenced by Wendy Doniger’s ideology and works showing derogatory views on Hinduism.
 2. Business Sutra – An Indian Approach to management by Devdutt Pattnaik – An Indian way to understand the management, very interesting illustrations and simple language.
 3. 7 Secrets of Shiva by Devdutt Pattnaik – An approach to explain Lord Shiva- An Indian Supreme Deity and his incarnations in simple logical way however it appears that it is high influenced by Wendy Doniger’s ideology and works showing derogatory views on Hinduism.
 4. Yatharth Gita (Bhagvad Gita) by Swami Adgadanand – Explaining Bhagvad Gita in its true meanings for life, more for spiritual growth and about winning internal war within your mind. Very different than stereotype Gita explanations. I actually ended up listening more than 3 times. MOST Recommended.
 5. Chanakya’s New Manifesto by Pavan K Verma – Very good book explaining India’s core problems and its possible solutions. Author is very well known ex-bureaucrat and politician.
 6. Asura : The story of Ravana & His Men by Anand Neelkanthan – A good book if you want to fantasize that Ravan was the victim of Brahim atrocities. This is fiction books which may have little historical facts embedded in it. Well narrated sending subliminal messages however it appears that it is highly influenced by westen liberal (breaking india) ideology showing derogatory views on scriptures, social fabrics and false fault lines.
 7. Ajaya : The story of Kaurava Clan by Anand Neelkanthan – Similarly a good book if you want to fantasize that Kauravas were innocents. This is also fiction having little facts sequenced in. Great as fiction book.Well narrated sending subliminal messages however it appears that it is highly influenced by westen liberal (breaking india) ideology showing derogatory views on scriptures, social fabrics and false fault lines.
 8. Krushnayan : Story of God Lived as A Human by Kajal Oza Vaidhya – A fiction novel imagining Lord Krishna’s feeling while he was leaving the earth as human. Very well narrated and I fell goosebumps even in some narrations.
 9. Stri – Lecture by Kajal Oza Vaidhya – A lecture recording speaking about Gujarati/Indian women, her attitude and empowerment.
 10. Gita : Karma and Destiny by Kajal Oza Vaidhya – A lecture on difference between Karma and destiny,which one comes first Karma or Destiny. Very interesting explanation those who are looking for the answers. Fresh perspective to those who wants to know about Karma and Niyati (Destiny).
 11. Gandhi and Celibacy by Kajal Oza Vaidhya – A lecture on mis interpretation about Gandhi and his actions especially on celibacy. Gandhi lovers/haters must listen to this.
 12. Scarcity and Childhood by Kajal Oza Vaidhya – A very emotional lecture addressing to the kids of orphanage and schools who live in scarcity. Wealthy/ advantaged must listen to this to have an empathy and compassion for disadvantaged ones.
 13. Draupadi by Kajal Oza Vaidhya – A lecture on the spirited woman character of Mahabharata, her empowerment and message to modern age women and men.
 14. Personality of Krishna by Kajal Oza Vaidhya – A lecture on character of Krishna and his personality explained in epic Mahabharata.
 15. Bringing Up the Child by OSHO Rajneesh – Osho speaks in response to a question about the right way to help children to grow without interfering in their natural potentiality.
 16. The Oath of Vayuputras by Amish Tripathi – he Oath of the Vayuputras is the final Audio book of the Shiva Trilogy. In the earlier Audio books of the trilogy, Shiva finds out that the Nagas are not his enemies and joins hands with them to reach the root of all evil.
 17. Chanakya Neeti by Chanakya –

  Chanakya was not gifted with beauty or looks, however, he was gifted with intelligence, creativity and statesmanship. He is the best administrator to be born to date. The greatest strategist of his time, his hard labour, perseverance and guidance bore fruit to Chandragupta Maurya and who became the Emperor of the great Mauryan Empire.
  Chanakya served as his Prime minister and he is still known for his great wisdom, far -sightedness, power of persuasion, manipulation and spreading dissension.Chanakya Neeti is a treatise on the ideal way of life, and shows Chanakya’s in depth study of the Indian way of life.
  ‘Once you start working on something, don’t be afraid of failure and don’t abandon it. People who work sincerely are the happiest.’ – Chanakya

 18. My Journey : Transforming Dreams into Actions by Dr. APJ Abdul Kalam -Transforming Dreams Into Actions documents the life of a young boy from Rameshwaram, who not only became a renowned scientist in India, but also held the highest post that the country could ever offer. Through the course of this book, Kalam tells his readers about key events in his life that brought him to where he is, today. Kalam doesn’t only talk about him being India’s former President, but as a boy, son, student, and scientist. Kalam’s hometown, Rameshwaram, was indeed a serene place to dwell.A very motivational piece of stories about his life.
 19. Gautam Buddha by Rahini Chawdhary – Very unknown facts about the life of Gautam Buddha starting from before his birth to after his death. Referenced from Pali Cannon. Very interesting to know more about Gautam Buddha.
 20. Swami Vivekananda by Devika Rangachari – I have read Swami Vivekananda’s biography many many times since my childhood however haven’t read from last 10 years which gave me fresh source of inspiration and energy. A great read with all facts about the life of Swami Vivekananda- The youth monk of modern India.
 21. Turning Points : A journey through challenges by Dr. APJ Abdul Kalam– Dr. Kalam spoke to the PM, Atal Bihari Vajpayee, his life was set for an unexpected change. Turning Points takes up the incredible Kalam story from where Wings of Fire left off. It brings together details from his career and presidency that are not generally known as he speaks out for the first time on certain points of controversy. It offers insight not only into an extraordinary personality but also a vision of how a country with a great heritage can become great in accomplishment, skills and abilities through effort, perseverance and confidence. It is a continuing saga, above all, of a journey, individual and collective, that will take India to 2020 and beyond as a developed nation.
 22. Wise and Otherwise by Sudha Murthy – As a chairman of Infosys Foundation-philanthropic foundation, Sudha Murthy come across to variety of people with variety of situations. Their lives and incidents are well narrated in simple language.
 23. The Day I stopped Drinking Milk by Sudha Murthy – As a chairman of Infosys Foundation-philanthropic foundation, Sudha Murthy come across to variety of people with variety of situations. Few incidents which made Sudha Murthy to stop herself drinking a milk. Very emotional narration to the heart touching incidents happened to her.
 24. Stay Hungry Stay Foolish by Rashmi Bansal– The story of 25 such IIM Ahmedabad graduates who chose the rough road of entrepreneurship. They are diverse in age, in outlook and the industries they made a mark in. But they have one thing in common: they believed in the power of their dreams. This book seeks to inspire young graduates to look beyond placements and salaries. To believe in their dreams. A good read to those who wants to take knowledge based entrepreneurship.
 25. Connect the Dots by Rashmi Bansal – The story of 20 enterprising individuals without an MBA, who started their own ventures. They were driven by the desire to prove themselves. To lead interesting, passionate, meaningful lives. Their stories say one thing loud and clear. You don’t need a fancy degree or a rich daddy to dream big and make it happen. It’s all in your head, your heart, your hands.
 26. I have a Dream by Rashmi Bansal – This book gave me a motivation for my further course of life. The story of 20 idealists who think and act like entrepreneurs. They are committed to different causes, but they have one thing in common: a belief that principles of management can and must be used to achieve a greater common good. These stories say one thing loud and clear change starts with one person, and that person could be someone next door. Someone like you.
 27. Poor Little Rich Slum by Rashmi Bansal – What we think of Dharavi a biggest slum of Asia . Just a filth, poverty and deceases . We are wrong. I was wrong. One little two little three little Indians, four little five little six little Indians, seven little eight little nine little Indians… One million little Indian entrepreneurs. These are the stories of the little people who make up the Big Idea of Dharavi. A slum of energy, enterprise and hope.
  Where every hand is busy, every head held high.Where people could be miserable but choose to be happy. A choice each of us can make.
 28. Enterpreur -5pm to 9am by Kanth Miriya – You have a job. And an idea for a business. What do you do then? Crisp, reader-friendly and practical, Entrepreneur 5 p.m. to 9 a.m. tells you how you can become an entrepreneur even if you have a full-time job and are risk-averse. With facts, flowcharts and illustrations, this is a fast and super-useful read through which you will come away with a clear and solid roadmap for converting your idea into a viable enterprise and taking your venture from zero to launch. To be very honest this is the last book I am going through for the year but it is not as interesting as all of the above. This could be my experience only.

The transformation I have found in myself and my thinking is enormous and can’t explain it in words however can tell you one thing for sure that the person I am now was not before. Started to love my own company. I become very inclusive to the various perspectives. I hope it will keep transforming in upward spiral.

I am hungry and I am foolish.

FB_IMG_1449633972098[1]

Happy Reading to All

17 # Happy Festive Season of Diwali

Remember those days, when we were excited about vacation, new clothes, lots of crackers, sweets and meeting our friends,cousins and relatives in Diwali. Never realized those were golden days. You always miss your family in the festive season because festival is all about smell of the land, vibrancy of the atmoshere in society, family gathering and love. Happy virtual Diwali to all. I remember old Gujarati Diwali wish on these days…..

પ્રભુ એટલું આપજો કુટુંબ પોષણ થાય ,
ભુખ્યા કોઈ સુવે નહિ , સાધુ સંત સામાય.

Oh God! Give us enough that I can nurture my family and help the needy.

અતિથિ ભોઠો નવ પડે , આશ્રિત ના દુભાય ,
જે આવે મમ આંગણે , આશિષ દેતો જાય .

Guests are always welcomed and dependent never feel hurt, We get blessings from anyone comes to our place.

સ્વાભાવ એવો આપજો , સૌ ઈચ્છે મમ હિત ,
શત્રુ ઈચ્છે મિત્રતા , પાડોશી ઈચ્છે પ્રીત .

Give us the disposition that everyone wishes our wellbeing, my enemies yearn my friendship and neighbors wish love.

વિચાર વાણી વર્તને, સૌનો યાચું પ્રેમ .
સગા , સ્નેહી કે શત્રુનું , ઈચ્છું કુશળ ક્ષેમ. ”

By thoughts, speech and behavior I wish for everybody’s love and I pray for wellness of relatives, loved ones and even enemies.

મારા સૌ મિત્રો ને , દિવાળી ના તહેવારો ની હાર્દિક સૂબ કામનાઓ …….

To my all friends we are heartily wishing a happy diwali festive season.

આપ સૌ ના જીવન માં ખુશી ના દીવા સદાય ને માટે પ્રજ્વલિત રહે .

The lamps of happiness always light up in the lives of you all.

15 # On the Day of Krishna Janmasthami

The character of Krishna is mesmerizing Indians from at least last 5000 years because of his completeness as a human with his divine qualities.

He born in the royal family but became the king maker rather than the king himself. Faced problems every single moment in his life since birth but always smiled, always accepted what life has gave him, even the curse of his own family destruction.He always thought and cared about humanity as a whole. He took clear stand on which side he should be in the Dharm Yuddh (War of humanity). He had his all the actions for wellbeing of others yet never sought any validation from the world. He sang a song of wisdom called Bhgavad Gita for others yet never tried to impose his thoughts on anyone.

Tonnes and tonnes of paper can be used to write about him. One day by his grace and wisdom, I also will write about him with my tiny understanding.

Today these few words are to get Krishna born within all of us.

image

When we say “Krishna Janmasthami” that really should mean let Krishna’s divinity and wisdom be born within us,

Let us make this world peaceful and worth living in so do our inner peace,

Let humanity and love be florished in the world so in every individual,

Let’s win over our lust, anger, attachment and greed,

Let’s be kind to every element of the universe by not disturbing it’s natural integrity.

May all be happy, healthy, look good and there will be no sorrow in the world.

Happy Krishna Janmasthami to whole world.

13 # Chanakya Niti: Fruitless Acts

 

image

“One, who try to teach the fool disciple; nourish and protect the wicked wife and keeping the close relationship with the depressed one, will be at pain regardless of being Pandit (Wiser).”

Chanakya is trying to highlight the importance of fruitless acts which may cause you the pain here.

The fool person described here is about the dumbness of the disciple but this is more about the unwillingness to change oneself and negligence towards the acquisition of the knowledge surely gives the pain to one’s teacher or Guru because if one who is not willing to learn, how could anyone teach to oneself. It will just increase the pain of the person who tries to teach disciple but he can’t because disciple doesn’t want strive for it which will fill the heart of even very wise person with guilty of not teaching the disciple properly.

 
The wicked wife, who shows no love, dedication and sacrifice for the household then surely she will cause a pain to even a wise householder. The love comes with care, dedication with commitment and sacrifice with empathy. If wife doesn’t care about the family, how family will survive as the woman can do multitasking and she was considered the mother goddess of the house in ancient India. If she doesn’t have commitment towards the home for nurturing the family then how can family be happy and grow it should be grown. If she is not willing to forego her personal passions for family good then how can she will understand the value of controlling the streamlining passions for the family good which will eventually be her fortune too. Absence of these important qualities for cohabitation will lead the wise person’s house to the insensitive cohabitation and eventually cause intense pain to even wise person.

The depressed person mostly spreads the depression as the personal filled with negativity and no hopes. He doesn’t trust himself or someone else. Helping the depressed one with material things like money and food does not last for long until internal transformation happen which is hope and blissfulness. If one stays with the depressed one the repetitive negativity will affect the wise person too. Constantly being in contact with such a person will lead to initial few random negative thoughts then he starts to contemplate on those negative thoughts which prevent the person to think in the positive perspective of the matter. This state of mind leads a wise person to the depression and hence pain.

 

Radio Article # 6 Re-Immigration Story

Radio Article # 6
Listen my radio segment on SBS Gujarati today 19 August 2015 about the Gujarati person re-immigrated to Australia after living in India for two years.

To listen the program live please tune your digital TV on SBS Radio 2 at 4:00PM to 5:00PM or 96.9FM

If you miss live program then you can listen the program on

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/gujarati/en/content/re-migration-sanjay-jayaswal

Or listen the podcasts SBS Radio App
Also please like SBS Gujarati Facebook page and give us feeback/ comments on the programs of SBS Gujarati Facebook page.

Radio Article # 5 Bloodlines of Martyrs of India

રેડિયો અંશ # 5   ભારતના ૬૯મા સ્વતંત્રતા દિવસમાં પ્રવેશ વેળાએ,આપણે છાતી પર હાથ મુકીને પૂછવાનુ છે કે આપણે શું કર્યુ દેશ માટે અને શું કરી શકીએ.૧૮૫૭—૧૯૪૭ ના સ્વાતંત્રતા સંગ્રામના શહીદો માટે થઇ રહેલા કાર્યોની વાત.                  
Listen my radio segment about Shivnath Jha doing the work for families of martyrs of 1857-1947 freedom struggle on 14 August 2015 on SBS Gujarati.                                                  
મારો રેડિયો અંશ સાંભળવા નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો        
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/gujarati/en/content/bloodlines-martyrs-india

Or listen the podcasts SBS Radio App
Also please like SBS Gujarati Facebook page and give us feeback/ comments on the programs of SBS Gujarati.

Mahabharata # 01 Prelude: Sarpsatra-The great serpent sacrifice

The bright yellow flames were reaching up high like they were trying to touch the sky, they were blazing such that other animals feared and run away to the jungles. The Sage Uttanka with many brahmins were chanting the sacred mantras and pouring more and more Ghee, the purified butter, with sacred herbs. There were thousands and thousands of innocent crying Nagas-the serpents being thrown into the fire roasting them alive turning them into the ashes. That was a Sarpsatra-The great snake sacrifice to destroy entire Naga breed from the earth. The immolating flames were killing the snakes and cobras instantly which was the job given to the Agni- the fire god, who was also known for his purifying nature, to assassin the whole breed into the coals and ashes. The host emperor of the great Bharatvarsa  (India)- Janmejay-Son of King Parikshit and grandson of Abhimanyu and great grandson of Arjuna was taking his revenge to the entire Naga breed of serpents as the Naga king Takhshaka killed his father Parikshit. Emperor Janmejay was strong determined to destroy whole breed of Nagas and hence was pouring Ghee with sacred herbs fiercely like a warrior was moving his sword to slay his foes.

“STOP THIS MEANINGLESS AND ENDLESS ACT” a young boy shouted when the soldiers were about to throw the Naga king Takshak into the Yagna Vedi-fire pit.

Mahabharat:Prelude#1

King Janmejay looked upon surprisingly to find out who claimed the emperor’s actions meaningless. Whole sacrificial ground was amazed by boy’s courage to oppose the emperor’s actions.

“Who are you” Janmejay asked. “I am Astik, son of sage Jaratkaru and Devi Manasa-sister of Naga king Vasuki so I am not favoring anyone.”

“Why are you opposing the Sarpasatra?” asked Janmejay.

“Because it is never-ending cycle of revenge, why are you planting the seeds of enmity for next generations that your grandfather did?” said Astika.

“What hostility my grandfather the Great Pandav Arjuna sown? He wouldn’t have made any mistakes.” said Janmejay.

“He did, my lord ! by burning the dwellings of millions of Nagas living with themselves in the Khandav van which is called Indraprastha now.” replied Astik.

“O great king you need to know when the cycle of hostility will stop, I reckons never because enmity only could be won by love. You are unknown that you are also half Naga and half human.” Astik continued.

“Me A half NAGA!!!!! STOP THE SACRIFICE.” The words of the emperor of great India echoed in the Yagna hall and the snakes stopped being thrown into the scorching fire.

“O great sage! Please narrate me the story of my great ancestors and the great descendants of Bharata-The great king on after him this great country is called Bharatvarsha.

“I am happy for the mankind and the Nagas for avoiding generation long hostility.” said Astik.

“ Rajan! Please ask sage Vaishampayan the pupil of Krushna Dwaipayan Vyas to narrate you an epic called Bharat. Bharat has been evolved by sage Vaishampayan from original epic Jaya written by Krushna Dwaipayan Vyas who is also called Maharshi Vedvyas.” Continued Astik.

“O mperor of entire greater Bharatvarsh! May you find your all answers within and learn peace, love and humility from the consequences of war sprouted from five enemies within which are Kam-lust, Krodh-rage, Lobh-greed, Moh-attachment and Ahankar-ego.” Astik showered his blessings onto Janmejay and Sarpsatra-the great serpent killing mission withdrawn.

Sage Vaishampayan narrated Bharat-the story of great descendants of the emperor Bharat. With much of delight, Janamejay won his enemies within and found the peace.

 • The core story of Mahabharat is called Jaya which was written by Maharshi Vedvyas.
 • Jaya was expanded by Sage Vaishampayan, the version called Bharat.

Bharat was turned into Mahabharat with total 100,000 verses centuries later with more stories added into.

Dear readers I am starting a series of Mahabharat retelling of my own version please give me your feedback and share if you like it.